Консултант с юридическа експертиза в сферата на енергийните пазари – България

Условия за кандидатстване

Цел на проекта: Неправителствената организация ClientEarth търси експерт-юрист в областта на енергийните пазари в България, за да подкрепи стратегическата работа по политики и правна намеса, които да ускорят прехода на България към нисковъглеродни енергийна и транспортна системи с по-малко замърсяване. Проектът се съчетава с вече съществуващата работа по темата въглища в България.

Описание на отговорностите: Очаква се консултантът да работи по следните дейности:

 1. Да предоставя правен анализ на реформи в енергийните пазари, необходими за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива (въглища и газ) в енергийния микс на България и създаване на конкурентна и достъпна среда за развитие на възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, управление на товара върху енергийната система в отговор на търсенето, съхранение на енергия и други решения.
 2. В сътрудничество с екип „Енергийни пазари“ на ClientEarth, да подготвя становища по публични консултации, позиции, бележки, правен анализ, както и да участва в срещи, организирани с европейски институции и национални органи за насърчаване на най-подходящите реформи в енергийните пазари, които ще ускорят постепенното излизане на изкопаемите горива от енергийния микс и ще улеснят развитието на възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, управление на товара върху енергийната система в отговор на търсенето, съхранение на енергия и други решения.
 3. Да подготви правен анализ на ограниченията пред правилното транспониране на разпоредбите на Втори и Трети енергиен пакет в българското законодателство;
 4. Да наблюдава и участва в процеси за правилното транспониране на пакета „Чиста енергия за всички европейци“ в българското законодателство, включително директна комуникация с отговорните институции в България, с акцент върху следните теми: Оценка на адекватността на ресурсите, производители – потребители на възобновяема енергия, енергийни общности, управление на юни 2020 товара върху енергийната система в отговор на търсенето, енергийната ефективност и др., тарифи, роля и дейности на електроразпределителните дружества, ИНПЕК;
 5. Да подготви правен анализ на съответните енергийни пазари и да има конструктивен принос в работата по теми, свързани с конкуренция и държавни помощи, например като вземе участие в публичните обсъждания относно механизмите за разполагаемост;
 6. Да следи развитията в сектора на енергийните пазари в България и да сигнализира при необходимост от вземане на участие, предоставяне на становище и др.;
 7. Когато е необходимо, да предоставя анализ на националната законодателна рамка в области, свързани с разработването на по-чисти енергийни алтернативи, като законодателството за устройство на територията;
 8. Да си сътрудничи с експертите по комуникация на ClientEarth за изграждане на медийна и комуникационна стратегия около реформите на енергийните пазари и прилагането на пакета „Чиста енергия за всички европейци“;
 9. Да поема допълнителни ангажименти, които биха могли да бъдат договорени своевременно и когато е необходимо.

Продължителност Взаимоотношенията с консултанта ще бъдат договорени за 12-месечен период от юни 2020 г. (или възможно най-скоро след това).

Местоположение Консултантът ще бъде базиран в България.

Ключови умения на консултанта

 • Добро владеене на български и английски език;
 • Диплома по право или равностойна квалификация или доказани познания в сферата на правото;
 • Професионална квалификация „юрист“ в България (желателно);
 • Познаване на европейските и българските закони и политики в сферата на енергетиката, функционирането на енергийните пазари. От съществено значение са последните развития в политиките и законодателството (познаване на пазарите на електроенергия и газ);
 • Допълнителни познания за европейското и националното законодателство в областта на конкуренцията и/или публичното/административното право;
 • Работни познания за съответните национални органи и структурата на публичната администрация;
 • Демонстрирани и проследируеми резултати в развитието на мрежи и връзки с контакти и работа с различни заинтересовани страни.

Информация за кандидатстване За повече информация и кандидатстване, можете да се свържете с Доминик Дойл на следния адрес: DDoyle [at] clientearth.org

 

Energy Markets Legal Consultant- Bulgaria

Terms of Reference

Objective of the project: ClientEarth is seeking a legal energy markets expert in Bulgaria to support strategic policy and legal intervention activities that will accelerate Bulgaria’s transition to a low carbon, low pollution energy and transport systems. The project is synergetic with existing coal focused work in Bulgaria.

Description of deliverables The consultant is expected to work on the following deliverables:

 1.  Provide legal analysis of the Energy Markets design reforms necessary to reduce reliance on fossil fuels (coal and gas) in Bulgaria’s energy mix and to create a competitive and open environment for the development of renewables, energy efficiency, demand response and storage solutions;
 2. In cooperation with ClientEarth’s energy markets team carry out advocacy work (e.g. draft answer to consultations, position papers, memos, legal analysis as well as attend meetings) with EU institutions and national authorities to promote the most suitable market design reforms that will accelerate removing fossil fuels from the energy mix and will facilitate the development of renewables, energy efficiency, demand response and storage solutions;
 3. Provide a legal analysis on the failure to properly transpose the provisions of the Second and Third Energy Package into Bulgarian law;
 4. Monitor and engage in legal advocacy for the correct transposition of the Clean Energy Package into Bulgarian law, including advocacy towards the responsible authorities in Bulgaria, with emphasis on the following topics: Resource Adequacy Assessment, Prosumers, Energy Communities, Demand Response, Energy Efficiency, Tariff Design, role and activities of DSOs, NECP;
 5. Provide a legal analysis of the relevant energy markets and give constructive input in competition and State aid related work for example in public consultations for capacity mechanisms;
 6. Monitor developments in the energy markets sector in Bulgaria and alert for the need for interventions; June 2020
 7. Where necessary, provide analysis of national legislative framework in areas related to the development of cleaner alternatives such as planning law;
 8. Cooperate with ClientEarth’s communication team where necessary to build a media and communications strategy around the energy markets reforms and the implementation of the Clean Energy package;
 9. Any other work that might be agreed from time to time.
 • Duration The consultancy will be contracted for a 12-month period from June 2020 (or as soon as possible thereafter). Location The consultant will be based in Bulgaria Key competencies of the consultant
 • Fluent in Bulgarian and English;
 • Law degree or equivalent or proven knowledge and understanding of law;
 • Relevant legal professional qualification in Bulgaria (desirable);
 • Knowledge of EU and Bulgarian energy laws and policies, the functioning of energy markets, and recent policy and legal developments are essential (knowledge of electricity and gas markets);
 • Additional knowledge of EU and national competition and / or public / administrative law;
 • Working knowledge of relevant national authorities and public administration structure;
 • Demonstrated tracked record of network and relationship development and engaging with wide variety of external stakeholders.
by