Какви са ползите от депозитна система?

Обобщение на ползите

  1. Депозитната система е ясна и лесна за използване.

Потребителите могат да разберат смисъла на депозита за 10 секунди, за разлика от цветните улични контейнери за разделно събиране. За десетте години от въвеждането на разделното събиране в България нито различните организации, нито местните и централните власти успяха да убедят и научат гражданите да разделят отпадъците си. Въвеждането на депозит ще създаде още един начин за участие в разделното събиране и най-после ще даде пряк стимул на потребителите да допринасят за рециклирането.

  1. Депозитите водят до повече рециклиране

В настоящата система за разделно събиране с обществени цветни контейнери се рециклират приблизително 10–15% от общото количество на отпадъците, равно на едва 32-42% от отпадъците, които могат да бъдат рециклирани.

[източник: Bulgaria Spending Review: Improving Efficiency and Effectiveness of Waste Management Spending.

Преглед на разходите: Подобряване на ефективността и ефикасността на разходите за управление на отпадъците (български език). Washington, D.C. : World Bank Group ]. 

Смесването на рециклируемите с нерециклируеми и биоразградими материали намалява качеството и пазарната им цена.

Чрез депозитните системи се повишава не само количеството на общото рециклиране с около 30%, но и качеството на рециклираните материали. Системата осигурява до 95% висококачествено рециклиране на така събраните опаковки. Това от своя страна води до по-ефективна икономика и открива нови зелени работни места на местно ниво.

  1. Депозитите са справедливи

При опаковките с депозит вероятността да бъдат изхвърлени извън определените места е 10 пъти по-малка, отколкото при останалите опаковки, а общото ниво на нерегламентирано замърсяване пада с 30%.

Поради неефективното разделно събиране голяма част от потенциално рециклируемите материали днес отиват за обезвреждане чрез заравяне в сметища, депа и чрез изгаряне в циментови заводи. Това представлява загуба за икономиката и растящ разход за местните данъкоплатци, които покриват цената за разхищаването на тези потенциални вторични суровини чрез такса „Битови отпадъци“.

Важно е да отбележим, че ако не консумирате пакетирани храни и напитки, не дължите депозит за тях. Потребителят плаща при консумация на продукт. Опаковките с продуктова такса, които не са уловени от разделното събиране, попадат или в околната среда като замърсяване, или в смесените отпадъци. Разходите за почистване, транспортиране, преработване, изгаряне и депониране се плащат от местните данъкоплатци, а продуктовата такса остава при производителите. А продуктовата такса е върху всички опаковки, без да е възвръщаема и без да гарантира, че самите опаковки изобщо са рециклируеми.

  1. Стимул за по-екологични опаковки

Чрез депозита производителите поемат своята отговорност за опаковките, които произвеждат в много по-голяма степен, отколкото чрез цветните контейнери. Което следва да води към постепенното въвеждане на по-добри, по-трайни опаковки, годни за повторна употреба, рециклиране или компостиране.

  1. Обхватът на депозитните системи постоянно нараства.

Депозитни системи действат в над 40 региона и държави по света [2], от които 10 са в Европа. Литва въвежда депозитна система от 2016 г., а на път са още 3 региона в Европа: Шотландия (Обединеното кралство), Каталуния (Испания) и Фландрия (Белгия). До момента нито една от тези държави и региони не се е отказала от депозитната система, а все повече нови региони я въвеждат.