Въглищните централи и депата за депониране на отпадъци от горенето на въглища са източник на наднормено прахово замърсяване в Гълъбово, което остава под радара на контролните институции. Това показват данните от пан-европейско измерване на CEE Bankwatch Network на нивата на замърсяване с фини прахови частици в населени места в близост до въглищни мощности, в което Екологично сдружение “За Земята” се включи в края на 2019 г.

В продължение на 26 дни между 14 ноември и 9 декември наблюдавахме концентрациите на прах с машина за измерване на фини прахови частици (GRIMM Environmental Dust Monitor 164), инсталирана в северната част на гр. Гълъбово, на около един километър от сгуроотвала на ТЕЦ “Брикел” (депото за отпадъци от изгарянето на въглища), известен като черно езеро, и на два километра от въглищните централи “Брикел” и ”ЕЙ И ЕС Гълъбово”. Централите “КонтурГлобал Марица изток 3” и държавната “ТЕЦ Марица изток 2” също се намират на по-малко от 25 км в права линия от града.

Анализът на данните показва, че среднодневната законова норма за фини прахови частици с размер до 10 микрометра (или микрона) (ФПЧ10) от 50 µg / m³ е превишен пет пъти само в рамките на периода на измерването, при 35 допустими превишения за година. Още по-опасни за човешкото здраве са фините прахови частици с размер до 2,5 микрометра, за които Световната здравна организация (СЗО) дори обяви, че няма долен праг на замърсяването, който да защитава здравето. Дневният лимит за този замърсител, препоръчан от СЗО е 25 µg / m³, а в законодателството на ЕС и на България има само средногодишна норма. През периода на измерване в Гълъбово, лимитът, препоръчан от СЗО, е превишен цели единадесет пъти.

гр. Гълъбово, измерена средна концентрация на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 – 14.11-9.12.2019 г.

Анализът на данните заедно с атмосферните показатели за посоката и скоростта на вятъра показва ясно, че високите нива на замърсяване с прах идват от посоката на депото за изхвърляне на пепел и от посоката на електроцентралите.

При множеството въглищни мощности около град Гълъбово, дори когато се прилагат най-добрите техники и практики (на каквото не ставаме свидетели, особено когато наблюдаваме работата на “Брикел”), неминуемо се оказва влияние върху качеството на въздуха в града. Официалната автоматична измервателна станция за наблюдение на качеството на въздуха в Гълъбово, разположена в централната част на града, обаче публично следи и показва само концентрациите на серен диоксид и азотен диоксид. Не са публично видими нивата на фини прахови частици (ФПЧ10), които следи, според актуализацията на Програмата за качеството на атмосферния въздух (ПКАВ) на Гълъбово (2019-2023). За ФПЧ2,5 проби се вземат ръчно, като резултатите излизат в рамките на две седмици, когато вече е прекалено късно за коригиращи действия.

От 2016 г. ТЕЦ “Брикел” и “ЕЙ И ЕС Гълъбово” имат свои автоматични измервателни станции за ФПЧ10, серен диоксид, азотен диоксид и др. в рамките на гр. Гълъбово. Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ – Стара Загора), която следи за изпълнението на изискванията от централите по различни показатели на околната среда, има достъп до тях, но данните не са публични.

Разположение на Пунктове за мониторинг (ПМ) в град Гълъбово (Източник: ПКАВ Гълъбово)

Няколко месеца преди нашето измерване в Гълъбово, на 12 септември 2019 г., след поредното замърсяване на въздуха на Гълъбово, в медийна публикация директорът на ТЕЦ „Брикел“ Янилин Павлов обещава, че ще закупят специална апаратура, която да измерва атмосферния въздух с цел всички да следят състоянието му. Няма публично достъпна информация за данни, измерени с такава станция.

Тъй като замърсяването с прах е неизбежно при производство на енергия от въглища, българските власти трябва спешно да започнат извършване на адекватно проследяване на замърсяването от ФПЧ10 и ФПЧ2,5 в Гълъбово и ранно предупреждаване за очаквано такова. В допълнение трябва да се предприемат и действия за ограничаване на замърсяването и поправка на вече нанесените щети. Между черното езеро и жилищните части на града трябва да се залеси защитен дървесен пояс, за да се намали излагането на населението на прахови частици. ТЕЦ “Брикел” трябва да бъде спряна възможно най-скоро, тъй като работи извън оптималния си експлоатационен живот, цялата сграда пуши, не само комините й. Планове за ликвидиране на последиците от дейността й, както и за осигуряване на алтернативни икономически възможности за служителите в теца са други необходими стъпки.

 

Констатациите от независимия мониторинг на качеството на въздуха на CEE Bankwatch Network след почти четири години наблюдение в 15 различни места в Централна, Източна и Югоизточна Европа подкрепят аргумента, че стандартите за замърсяване на въздуха почти никога не могат да бъдат спазени, докато съществуват въглищни мощности и че това не се ограничава до държави извън ЕС или остарели електроцентрали.

Според анализа на обобщените данни за региона, дори когато въглищните централи са сравнително нови и спазват минимални законови екологични стандарти, поддържащи съоръжения като открити рудници или депа за съхраняване на отпадъци от изгаряне на въглища, остават сериозни източници на прахово замърсяване заради незадоволителна поддръжка и забавена рекултивация.

by