#АдаптиранеКъмЦел55

Всички елементи на преразгледаните законодателни актове трябва да са максимално амбициозни. Това важи за намаляването на емисиите и адаптирането им към 1.5°C

Пакетът #АдаптиранеКъмЦел55 следва да е и aдаптиран към 1.5°C. Той трябва да постави ясни, амбициозни и правно-обвързващи цели. Те следва да са на национално и ЕС нива, на базата на следните цели:

 • Схемата на ЕС за търговия с емисии (Директива за СТЕ на ЕС)
  • Намаляване на емисиите на парникови газове в секторите обхванати от пазара за въглеродни емисии с поне 70% в сравнение с 2005 година. (енергия, индустрия и авиация)
 • Регламент за разпределяне на усилията
  • Намаляване на емисиите на парникови газове в секторите извън пазара за въглеродни емисии с поне 50% в сравнение с 2005 година. (пътен транспорт, сгради, земеделие и отпадъци)
 • LULUCF Регламент / Земеползване, промяна на предназначението на земята и горско стопанство (ЗПЗГС)
  • Почти двойно премахване на нетните парникови емисии чрез природни решения и такива, които не са в ущърб на природата, в сравнение с 2005 година. (обработване на земята и горското стопанство)
 •  Директива за възобновяема енергия
  • Увеличение на дяла на възобновяемата енергия в крайното енергийно потребление с поне 50%.
 • Директива за енергийна ефективност
  • Увеличение на енергийните спестявания с поне 45% (в сравнение с очакваното търсене).

Има ли място за изкопаемите горива в новата климатична рамка?

В новото климатично неутрално бъдеще на ЕС няма място за изкопаемите горива. Не трябва да има стимули за „нисковъглеродните” (изкопаемите) горива и невъзобновяемите горива във всяка част на преразгледаното законодателство. Рамката трябва да изведе ЕС извън изкопаемите горива. Да го поведе към система, която работи на базата на 100% възобновяема енергия, още през 2040 година.

Още повече, че е важно ЕС да приложи принципът “замърсителят плаща”, както е упоменато в договорите за функционирането на ЕС, за да може всички сектори, особено тези, които все още са далече от своята декарбонизация, да допринесат за прехода към климатична неутралност.

Адаптиране към 1.5°C

С обновеният бюджет на ЕС и Механизма за възстановяване и устойчивост, страните-членки имат невероятната възможност да осигурят финансиране за устойчив и включващ инвестиционен процес, който промотира справедлива трансформация на икономиките.

Вижте тук какви са проблемите на пакета „Адаптиране към цел 55“ от гледна точка сградите и енергийната бедност и адаптирането му към 1.5°C

by