English text below

Обновяване на отопление и сгради с мисъл за бъдещето

Заповядайте на Конференция за устойчиво отопление и сградно обновяване за региона на Централна и Югоизточна Европа!

21 – 25 юни 2021 г., Платформа ZOOM

Вижте съвременните достъпни възможности в областта на отоплението и охлаждането. На петдневната онлайн конференция ще представим ефективни решения за битово отопление, базирани на възобновяеми енергийни източници и интегриране на решения за енергийна ефективност на сградите в рамките на инициативата „Вълна на обновяване“.

Решенията са ориентирани към домакинствата от средната класа и енергийно бедните домакинства, защото вярваме, че в тази област предстои да се направи още много. За да бъдат усетени ползите от всички, енергийна ефективност трябва да обхване голям кръг от хора. Конференцията не се фокусира върху бутикови решения и решения от висок сегмент, нито върху експериментални технологии в начален етап на развитие.

Къде: Онлайн през платформата Zoom – Регистрирайте се за получаване детайли за вход в уебинара /един и същи линк важи и за петте дни/

Кога: 21-25 юни 2021, 10 – 13 ч. (вижте по-долу различните панели)

Стрийминг на български и английски език в YouTube канала на За Земята.

Избрани презентации ще бъдат излъчвани и във Facebook.

Линк към FB събитието ни.

Предварителна програма

 

Ето и какво ще научите от трите дни на конференцията:

Ден 1: Програми с публично финансиране в региона,

Програми с фокус битово отопление

Проектът REPLACE по „Хоризонт 2020“

Ден 2: Трансформация на Централното топлоснабдяване и Финансиране

Как топлофикациите могат да преминат към използване на 100% ВЕИ в близкото бъдеще

Финансови модели (ЕСКО/ESCO, колективни действия, посредници), Финансови инструменти и инициативи на международни финансови институции (МФИ) от региона.

Ден 3: Нови политики и „Вълна на обновяване“

Новости от свързани политики

Вълната на обновяване – докъде са стигнали държавите от региона в разрастването на инициативата? Как се справят с енергийната бедност? – Примери от Унгария, Румъния и България

Ден 4: Бизнеси от региона имат думата – производители на технологии и системи, инсталатори, посредници

Бизнес панел и Дискусия (ОВК решения в съответствие с европейските цели за декарбонизация. Българският случай)

Ден 5: Качество на въздуха в градовете през призмата на енергийните характеристики на сградите и използването на енергия у дома – как да се намали енергията в жилищни сгради?

Renovation of Heating and Buildings with a look to the future
Sustainable Domestic Heating And Renovation In CEE and SEE Conference

Focus Region: CEE and SEE Region
Motto of the Conference:
Focusing on the solutions that will provide Reliable, Comfortable, Affordable heating for all Ensuring Breathable air and Climate safe future.

Focus Theme: Moving to efficient domestic heating solutions based on renewable energy and integrating building energy efficiency solutions under the Renovation Wave initiative; Solutions oriented to middle class households and energy poor households;
The conference does not focus on boutique and high segment solutions or on experimental technologies in their very infancy; Pilot projects and emerging technologies are welcome
Edition: 4th (annually and growing since 2018)
When: 21-25th June 2021 (see the various panels below)
Where: Online over zoom – Registration (same link for all the days and sessions)
Preliminary Programme
Simultaneous translation to and from English over Zoom
Streaming in English and Bulgarian on Za Zemiata’s YouTube channel

Facebook event of the Conference
Organizers: Za Zemiata – Friends of the Earth Bulgaria in cooperation with Black Sea Energy Research Centre

 

Thematic Panels Of the Conference:

Day 1: Public Funded programmes in the region on the topic of domestic heating

Panel 1 and 2: Public funded programmes focused on domestic heating

 

Day 2: District Heating transformation and Finance

Panel One: How can district heating network switch to 100% RES in the near future

Panel Two: Financial models (ESCO, collective actions, intermediaries), Financial instruments and the initiatives of IFIs around the region

 

Day 3: New policies and Renovation Wave

Panel One: Policy updates – including fossil gas phase put and tendencies and hydrogen for heating vs electrification

Panel Two: The Renovation Wave – how far are the countries from the region from scaling it up? How is energy  poverty tackled? – BG, HU, RO

12:15 – 13:00 International expert panel

 

Day 4: The Business from the region has the floor – manufacturers of technologies and systems, installers, intermediaries

Panel One: Business Panel

Panel Two: Discussion (HVAC solutions in line with Europe’s decarbonization goals. The Bulgarian case)

 

Day 5: Air Quality in the cities tackles through building performance and the use of energy in buildings

Panel Two: Air quality in cities through the lense of building performance

Panel Two: Energy reduction in residential buildings

by