Проф. Георги Касчиев

От години българските правителства поддържат корупционния проект АЕЦ Белене, след похарчени от държавния бюджет  над 3 милиарда лева не е потърсена отговорност на никого за тази огромна кражба. Разбира се корупционните схеми са невъзможни без потъпкването на законите  от представители на управляващите. Именно това е темата на анализа на проф.Касчиев : Критичен анализ на върховенството на закона в процеса на лицензиране на АЕЦ Белене. Прочетете анализа в pdf или го свалете от тук.

Противоречиви държавни решения относно АЕЦ Белене

На 28.03.2012 год. на заседание на Министерски Съвет (МС) се обсъжда проекта АЕЦ Белене. Премиерът Борисов подробно обяснява на министрите сеизмичните рискове на площадката и опасността от катастрофа „след която България просто няма да я има“. Приема се Решение № 250 на МС с което е прекратено изграждането на АЕЦ Белене.

На 29.03.2012 год. Народното Събрание (НС) споделя опасенията от сеизмичната заплаха и подкрепя действията на МС за прекратяване изграждането на АЕЦ Белене.

На 27.01.2013 год. е проведен Национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала“. Поради недостатъчния брой гласували предложението е  внесено в НС за решение. С Решение от 27.02.2013 год. НС настоява за „окончателното прекратяване“ на проекта за строителство на нова ядрена електроцентрала на площадката „Белене“.

Без никакви обществени обсъждания и мотиви, забравяйки за сеизмичните рискове, с Решение от 05.06.2018 год. НС препоръчва на МС да предприеме действия за отмяна на решението за прекратяване на проекта Белене. Обявената цел е провеждане на преговори с потенциални инвеститори и производители на оборудване при определени условия.  Иска се отделяне на пасивите и активите на НЕК в отделно дружество, което и досега не е изпълнено. Не се отменят предходните решения на НС от 2012 год. и от 2013 год.

С Решение № 447 от 29  юни 2018 год. МС отменя решението за отмяна на решенията (решение № 250 на МС от 2012 год. за отмяна на Решение № 259 и Решение № 260 на МС от 2005 год.). Решението е нестабилен административен акт, тъй като е обжалвано пред ВАС. На 12.10.2020 год. е проведено поредното заседание и е даден ход на делото по същество.

 Лицензиране на АЕЦ Белене до 2012 год.

На 21.12.2006 год. от Председателя на Агенцията за Ядрено регулиране (АЯР) е издадена Заповед за одобряване на площадка Белене (.http://www.bnra.bg/bg/facilities/belene/belene-license/zapoved-ploshtadka.pdf).

През май и юни 2007 год. от Председателя на АЯР са издадени Разрешения на НЕК за проектиране на първи и втори блок на АЕЦ Белене. Срокът им е изтекъл през 2015 и 2016 год., съответно (http://www.bnra.bg/bg/facilities/belene/belene-license/razreshenie.pdf).

Към датата на прекратяване на проекта АЕЦ „Белене“ прегледът на представения през април 2008 год. технически проект не е завършен и съответно не е издадена заповед от Председателя на АЯР за неговото одобряване.

 

Лицензиране на АЕЦ Белене след юни 2018 год.

Становища на АЯР

            На пресконференция за медиите през януари 2019 год. Председателят на АЯР израаява становището на АЯР, че „Издадените до момента актове във връзка с лицензионната процедура на проекта АЕЦ „Белене“ запазват правното си действие и днес“ (https://dariknews.bg/novini/biznes/shefyt-na-aiar-izdadenite-licenzii-za-proekta-aec-belene-prodylzhavat-da-vazhat-2142305)..

Същото становище е изразено и на годишната пресконференция на АЯР през 2020 год. Съобщава се, че от НЕК още не е предоставена необходимата информация за АЕЦ Белене за да се продължи лицензионния процес.

В годишните доклади на АЯР за 2018 и 2019 год. (стр. 26 – 27) относно АЕЦ Белене е заявено, че „Становището на Агенцията е, че актовете, издадени във връзка с осъществяването на лицензионния процес и влезли в сила, запазват правното си действие – разрешение за избор на площадка, заповед за одобряване на избраната площадка и разрешение за  проектиране“. В Доклад 2019 год. е написано, че в началото на април 2019 год. НЕК е поискала от АЯР разяснения  по  отношение  продължаването  на  лицензионния  процес  за  АЕЦ  „Белене” и  на процедурата по одобряване на техническия проект. АЯР е уведомила НЕК, че ще продължи работата по разглеждане на техническия проект на АЕЦ Белене и е представила изискванията си за по-нататъшните действия от страна на НЕК (http://www.bnra.bg/bg/documents/annrep/doklad-2019-21-07-2020.pdf).

В публикувани на интернет страницата на АЯР новини се вижда, че АЯР е възложила обществени поръчки на стойност над 200 000 лв „във връзка с подновяването на процедурата по разглеждане на документите за издаване на заповед  за одобряване на изготвения технически проект на АЕЦ „Белене“. Например през август 2019 год. е обявена обществена поръчка за оценка на съответствие на извършен анализ на безопасността на АЕЦ „Белене“ спрямо актуалните изисквания за безопасност на ядрени централи. Поръчката е във връзка с подновяването на процедурата по издаване на заповед за одобряване на изготвения технически проект на АЕЦ „Белене“.

Тези и други факти показват, че АЯР смята НЕК за притежател на разрешения за проектиране на АЕЦ Белене и дейността по анализ на техническия проект на централата може да продължи.

Фактическо положение

Съгласно чл. 14 от Закона за Безопасност при използване на Ядрената Енергия (ЗБИЯЕ) всякаква дейност в ядрената сфера може да се извършва само ако за това е издадено разрешение от регулатора (АЯР). Поради това от ключово значение е да се изясни дали издадените разрешения за проектиране на АЕЦ Белене са валидни, имайки предвид, че всяко разрешение има срок на валидност. Не са намерени изявления на АЯР за сроковете и валидността на разрешенията за проектиране на АЕЦ Белене.

Проверка в публичните регистри (Разрешения за ядрени съоръжения) на АЯР обаче  показва следното:

– Издадените през 2006 год. разрешения за проектиране на двата блока на Белене са Изтекли/Прекратени/Отменени през 2015 и 2016 год.;

– В периода 2006 год. и досега в регистрите не фигурират валидни разрешения, издадени от АЯР на НЕК по проекта АЕЦ Белене.

Липсата на валидни разрешения за проектиране на АЕЦ Белене означава, че всички дейности на НЕК и АЯР от юни 2018 год. досега по придвижване на техническия проект на АЕЦ Белене са извършвани в нарушение на ЗБИЯЕ и на наредбите за прилагането му, т.е. са НЕЗАКОННИ. Те са и в нарушение на изискванията на Директива 2014/87/Евратом, Конвенцията за Ядрена Безопасност и на добрата международна практика.

Тези фрапантни нарушения на разрешителния режим със сигурност ще доведе до международен скандал.

Тези факти, както и друга важна информация за проекта са укрити от обществеността чрез неверни твърдения. Те са укрити и от потенциалните инвеститори, което води до риск от завеждане на съдебни дела от тях.

На 08.07.2020 год. от професор Георги Касчиев и адвокат Албена Белянова е изпратен сигнал до прокуратурата за тези незаконни действия на АЯР и НЕК. Сигналът е изпратен и до ДАНС, КПКОНПИ и до Генерална дирекция „Енергетика“ на ЕК. Досега отговор е получен само от ЕК.

Възможно обяснение за това противозаконно поведение на държавните институции е намерението в крайна сметка от АЯР да се издаде заповед за одобряване на техническия проект. Тя не може да се обжалва от гражданите. Поради това от ключово значение е да се информират ЕК, ЕП и партньори на НПО  за да се спре този процес.

by