На вниманието на: Организации, действащи на територията на община Трявна

Покана за проекто-предложение по проект: “Climate action by European citizens delivers for development” за дейности в Североизточна България

Във връзка с изявен интерес от страна на граждани от района на община Трявна за организиране на летни фестивали с екологична насоченост и вземайки предвид епидемиологичната обстановка в страната и заложените в проекта срокове и цели, сдружение За Земята обявява конкурс за организирането на 2 летни лагера с работилници по устойчив начин на живот и потребление.

1. Описание на програмата и проекта

Проектът се осъществява по програма Raising public awareness of development issues and promoting development education in European Union (DEAR) с финансиране от ЕС по бюджетна линия: BGUE 21.020801and 21.020802 Reference:EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi с номер на проект CSO-LA/2O201415-561.
Проектът „Европейските граждани действат в полза на климата и развитието“ (Climate action by European citizens delivers for development) се изпълнява от над 20 партньори в минимум 13 страни с водещ партньор Oxfam-Novib. Проектът цели да повиши разбирането, съпричастността и предприемането на активни действия от гражданите на Европейския съюз за решаване на взаимосвързаните въпроси на климатичните промени, развитието и равенството между половете, в съответствие с Програма 2030, с особено внимание към младите хора и гражданските организации.

2. Цели и бюджет

Проектопредложението трябва да е насочено към млади хора (14 – 35 г) и широка публика и да разшири разбирането на връзката между промените в климата и потребителското поведение към устойчив начин на живот

3. Дейности

Допустимите дейности, които могат да се включат в проектопредложението за изпълнение, са:

  • Минимум 1 летен двудневен лагер с практически работилници с максимален бюджет 2200 Евро и минимален брой участници 20 младежи. За първата проектна година (виж т.6 по-долу) трябва да се организира 1 лагер.

Общата максимална сума на всички дейности по бюджет не може да надхвърли 4400 Евро на кандидат. Не се изисква съ-финансиране.

4. Изисквания към кандидата

(Вижте повече в Анекс 2)
Кандидатът следва да бъде:
◦ юридическо лице с нестопанска цел, което е действащо към момента на кандидатстване
◦ гражданска организация или сдружение, или местни власти или сдружения на местни власти, създадени в съответствие с действащото законодателство в страната, и
◦ установен в държава – членка на Европейския съюз, и
◦ да не е бенефициент на безвъзмездна помощ (нито водещ, нито партньор, нито свързано лице) в рамките на настоящата покана за представяне на предложения
◦ Да изпълнява дейностите си на територията на община Трявна

5. Място на изпълнение

Община Трявна

6. Срокове и продължителност

Срок за подаване на проектопредложение и бюджет: 01.06.2021
Одобрение и сключване на договор: 15.06.2021
Дейностите по проекта трябва да се вместват в периода 15.06.2021 – 30.06.2023. Поради изискването на донора за одобрение на бюджета за всяка година, този период се разделя автоматично на 3 периода за изпълнение, които започват след одобрение на донора на отчета от предишния и план и бюджет за следващата проектна година, както следва:
• 1ва проектна година 15.06.2021 – 15.07.2021 в който може да се осъществи 1 лагер
• 2ра проектна година с период от 01.10.2021 – 31.06.2022
• 3та проектна година с период от 01.10.2022 – 31.06.2023

7. Плащания

Плащанията ще са на годишна база на 2 транша – авансово и балансово, съгласно договора. Финалното плащане ще се преведе при одобрението на отчетите от донора.

8. Как да кандидатствате

Като подадете в електронен вариант кратко описание на предложените дейности на английски или български език в приложения формуляр за проектопредложение (Анекс 3), придружени от попълнен бюджет във формуляра за бюджет (Анекс 4), в сроковете, посочени по-горе.
Лице за контакт: Тодор Славов, todor [at] zazemiata [dot] org

9. Принципи за оценка на предложенията

(Вижте повече в Анекс 1)
Водещият партньор ще провери съответствието на кандидата и проектопредложението по следните критерии:
• доказан опит с осъществяване на търсените в настоящата покана резултати,
• видимо оперативно присъствие в целевите региони / области / държава,
• юридически статут – регистриран като НПО или местен орган,
• стратегическо съгласие с действията на консорциума,
• спазване на човешките права, правата на жените и децата, защита, недискриминация и антикорупционни стандарти,
• неквалифицирани одиторски изявления,
• скромна структура на плащанията на законните представители.

Предложенията на трети страни, които са съвместими с логическата рамка и бюджета на Проекта, ще бъдат оценени за определяне на точния размер на финансовата подкрепа и ще бъдат оценени от партньора по следните критерии:
• Работен план и методология (40%),
• Устойчивост на действието и на НПО (10%),
• Квалификация на предложения екип (10%),
• Предложено финансово управление (15%),
• Финансова оферта (15%),
• Системи за управление на качеството (5%),
• Добавена стойност на партньора към консорциума (5%).
Само предложения, които допринасят за резултатите от Действието, са допустими за избор. След избора партньорът и третата страна ще подпишат договор.

10. Легитимност на разходите

(Вижте повече в Анекс 5)
Следните разходи не могат да бъдат покривани по този договор:
• разходите, които не са направени през периода на проекта (15.06.2021 – 31.06.2023),
• разходите, които не са посочени в бюджета на партньорската организация за проекта, който е приложение към Споразумението,
• разходите, които надвишават максималното отклонение на бюджетен ред съгласно стандартите на договора за FSTP,
• разходите, които не са били необходими за изпълнението на дейностите, възложени на партньорската организация и следователно не са в съответствие с целта на проекта;
• разходите, които не могат да бъдат идентифицирани и проверими, което означава, че те не са записани правилно в счетоводната система на партньорската организация и не са подкрепени и обосновани от правилните оригинални подкрепящи документи, като договори за персонал, касови бележки, бордни карти, фактури, разписания и др.
• разходите, които не отговарят на изискванията на данъчното и социалното законодателство.
• разходите, които не са били разумни (справедлива пазарна цена), оправдани и не отговарят на изискванията за добро финансово управление, включително процедури за възлагане и спазване.
• разходите, които са направени при неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки или не са предоставени подкрепящи документи.

11. Отчитане

(Вижте повече в Анекс 6 и Анекс 7)
Описателен и финансов отчет се предават най-късно 20 календарни дни от края на проектната година, но не по-късно от 30 юли на съответната година.

12. Списък с приложения

Annex 1: Sub-grant Proposal Review Template
Annex 2: The minimum selection criteria for the financial support to Organizations
Annex 3: Application form
Annex 4: Budget template
Annex 5: Important sections in the Contractual Framework
Annex 6: Ledger report (таблица за финансов отчет – примерна)
Annex 7: Monitoring report (форма за разказвателен отчет)

by