Трето заседание по делото на граждани от квартал ТЕЦ-София срещу инсталацията за горене на отпадъци

Днес, 20 април 2017 г, четвъртък, от 14 ч. предстои трето поредно заседание по делото, инициирано по жалба на загрижени жители на квартал ТЕЦ-София срещу новия подробен устройствен план на район „Сердика“, който включва изграждането на инсталация за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-а на метри от техните домове. Очаква се на това заседание съдът да се произнесе дали жалбата е допустима и жалбоподателите са заинтересовани лица, за да може да се продължи със съдебните действия.

Напомняме, че въпреки уверенията на Столична община, че изгарянето на RDF отпадъци в София е напълно безопасно, в доклада по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) липсва оценка на въздействието върху здравния статус на живущите не само в най-близко разположените до инсталацията квартали, но и в рамките на целия град, а се оценява единствено рискът за работещите на площадката на ТЕЦ-София около 600 души. Горното е повод за сериозни притеснения, тъй като поради липсата на работеща система за разделно събиране в Столицата, може с голяма сигурност да се очаква, че постъпващите за изгаряне RDF отпадъци ще съдържат повишени нива на опасни замърсители, които при изгаряне се преобразуват в многократно по-токсични вещества.

Подчертаваме, че упоритото намерение на Столична община през последните 10 години да „изгаря“ милиони левове от парите на гражданите в Топлофикация София е в противоречие с повишаващите се законови изисквания в Европа за над 60% рециклиране и инвестирането в мерки за разделно събиране, рециклиране, повторна употреба произтичащи от плановете за преминаване към кръгова икономика.
В началото на 2017 г. Европейската комисия публикува насоки според които „следва да се има предвид, че се очаква смесените отпадъци  да отпаднат като суровина за процесите за производство на енергия от отпадъци в резултат на задълженията за разделно събиране и на по-амбициозните цели на ЕС за рециклиране. Поради тези причини на държавите членки се препоръчва постепенно да прекратят публичната подкрепа за оползотворяването на енергия от смесени отпадъци“. [1]
Според ЕК „за да се насърчават иновациите и да се избегнат евентуални икономически загуби поради блокирани активи, инвестициите в нов капацитет за третиране на отпадъци трябва да бъдат поставени в рамка на дългосрочна перспектива за кръгова икономика и да бъдат съгласувани с йерархията на ЕС за отпадъците, в която вариантите за управление на отпадъците се подреждат според тяхната устойчивост и първостепенен приоритет се дава на предотвратяването на генерирането на отпадъци и на тяхното рециклиране”[1]
В светлината и на тези развития оставя неясно чии интереси защитава Столична община през последните 10 години  с този непреклонен марш към изгарянето на отпадъци.

Също така досега Столична община не е удовлетворила искането на жителите на район „Сердика“ да се направи ново широко обществено обсъждане по темата, и така всички подробности около проекта – здравните, екологични и финансови последствия, все още са неясни за гражданите на София.

За контакти:

Данита Заричинова
danita [at] zazemiata.org

[1] СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ, Ролята на производството на енергия от отпадъци за кръговата икономика eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/

by