възвръщаем депозит

Днес Европейската асоциация за натурални минерални води (NMWE), Европейската асоциация за безалкохолни напитки (UNESDA) и Европейската асоциация за нулеви отпадъци (ZWE) се обърнаха към Европейската комисия (ЕК) с призив (линк) да подкрепи депозитните системи (ДС) като ключова стъпка към кръговата икономика. Поводът за това е, че през идните месеци ЕК предстои да определи нови, по-строги изисквания за опаковките в Директивата на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки. 

Междувременно от новия доклад на Сметната палата относно пластмасовите отпадъци у нас стана ясно, че прехвалените отлични резултати при рециклирането на пластмасови опаковки, които държавата ни докладва на Евростат, не отговарят на действителността. 

Национален план за управление на отпадъците 2021-2028

 Източник: Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г.

 

Сметната палата

 Източник: Сметната палата

Действителното положение е, че ежедневно хиляди бутилки, пликчета, чашки, чинийки и подобни еднократни пластмасови „удобства“ у нас просто се изхвърлят. Те нямат шанс да бъдат задържани в икономиката чрез рециклиране или повторна употреба. Това е така, защото тези отпадъци не се събират чисто и разделно. Защото някои предмети изобщо не са проектирани за рециклиране, а при други няма сметка от тяхното рециклиране. 

На фона на тази действителност изпъкват новите европейски амбиции за кръгова икономика и борба с пластмасовото замърсяване. Особено целта до 2030 г. всички опаковки да могат да се използват повторно и да се рециклират. Както и целта за 90% събираемост на пластмасовите бутилки за напитки до 2029 г. и минимум 25% рециклирана пластмаса в ПЕТ бутилките от 2025 г. (30% от 2030 г. във всички бутилки за напитки).

Напомняме, че България е на последно място в ЕС по отношение на разделното събиране на пластмасови бутилки и необходимият скок от 22% до 77% няма как да бъде направен в рамките на оставащите 3 години до 2025г. без въвеждането на ефективна депозитна система.

Предвид настоящите резултати от събирането на отпадъци в ЕС, много държави членки на ЕС вероятно няма да постигнат европейските цели за събиране на отпадъци. Ето защо ние подкрепяме добре разработените ДС като един от най-ефективните варианти за постигане на целите за събиране и рециклирано съдържание, определени в Директивата на ЕС за пластмасите за еднократна употреба. Но също така и като възможност за създаване на система за рециклиране със затворен цикъл, гарантираща връщането на материала и рециклирането му в нови опаковки за напитки.

Николас Ходак, генерален директор на UNESDA

 

ДС не само осигуряват високи нива на събираемост на опаковките за напитки в страните, в които са въведени. Също така те имат предимството да осигуряват висококачествен рециклиран материал за хранителни цели в един чист поток. Те могат да допринесат и за постигане на целите на ЕС в областта на климата. Например, чрез намаляване на необходимостта от първични материали благодарение на затворения цикъл на рециклиране.

Въпреки отличните им резултати, законодателството на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки понастоящем не разглежда по никакъв начин ДС. Нито пък осигурява затворен цикъл на рециклиране на материали, подходящи за храни.

Патрисия Фоселар, генерален секретар на NMWE

 

Европейската комисия може да изиграе решаваща роля за запълването на този пропуск. Тя може да разработи минимални изисквания, които да подпомогнат държавите членки на ЕС да осигурят стабилна рамка за създаването на ефективни нови ДС. 

Създаването на тези насоки на равнище ЕС би могло да помогне да се гарантира, че инфраструктурата на ДС в държавите членки по възможност от самото начало включва и опаковки за многократно пълнене в съответствие с целите на ЕС за предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и повторната им употреба. Убедени сме, че с бързото приемане на тези минимални изисквания ще можем да се придвижим по-бързо към постигане на целите както на кръговата икономика, така и на климата.

Жоан Марк Симон, директор на Zero Waste Europe

ЕС „За Земята“ призовава всички отговорни държавни институции и заинтересовани страни да направят необходимите стъпки за въвеждането на депозитна система за опаковки от напитки в България. Тази система следва да има следните основни характеристики, гарантиращи нейната ефективност:

  • да включва всички опаковки за напитки от основните материали пластмаса, метал, стъкло и размери до три литра;
  • да включва и опаковките за многократно пълнене;
  • търговците на дребно да са задължени да приемат обратно всички депозитни опаковки (с изключение на малките търговски обекти).
  • да постига поне 90% степен на връщане за всеки опаковъчен материал;
  • да се администрира от централна нестопанска организация за управление на депозити, основана от производителите и търговците на дребно;
  • системата за обратно изкупуване трябва да бъде удобна за потребителите;
  • да се регламентира от националното законодателство, вкл. задълженията на производителите, задълженията на търговците за обратно приемане и др.;
  • да се определи подходящо ниво на депозита, което ще стимулира културата за връщане на опаковките в магазина;

За повече подробности, вижте пълното изявление на трите организации тук.

Oтносно какво е депозитна система вижте видеото „Депозитната система – как работи?“ и още статии от За Земята.

 

by