До За Земята и вероятно други организации е изпратено за консултации заданието за доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инсталация за изгаряне на гориво от отпадъци (т.нар. РДФ) – с произход завод за отпадъци (МБТ) в София. Предложените площадки за изграждане на инсталацията са в рамките на ТЕЦ София или ТЕЦ Изток. Заданието още не е публикувано на уеб-страницата на Топлофикация и по информация от тях не е ясно това кога ще стане и дали ще се търсят по-широки консултации по него.

Крайният срок, поставен от Топлофикация София за коментари от За Земята, е 15 ноември. За Земята ще изготви становище, но всички желаещи и можещи да коментират е добре да подготвят такова ако ли не, то може да подкрепят това на За Земята.

Поради важността на проблема с отпадъците на София, както и рисковете за общественото здраве, социално-икономическите разходи и въпроси относно опазването на околната среда и ресурсите, За Земята цели да мобилизира възможно повече коментари по заданието. Това е първата обществено достъпна информация в процеса по реализиране на това намерение. Следват изготвяне на самия доклад по ОВОС и обществено обсъждане на доклада. Изключително важно е възможно повече граждани и организации да се включат в този процес, за да не се вземат решения на тъмно и за да поставим категорично въпроси от ключова важност относно ефектите на проекта за човешкото здраве, околната среда, местната икономика и ефективното използване на суровините.

Приканваме всички организации, сдружения, инициативни комитети и др., които имат интерес да работят по този проблем, да ни пишат, за да организираме среща. Моля, разпратете информацията.

Initiates file downloadЗаданието за обхват на ДОВОС можете да изтеглите оттук (.pdf, 5 МБ).

За контакт: Евгения Ташева (bezbokluk [at] zazemiata.org)

by