Новият Закон за управление на отпадъците е неамбициозен и не дава ясен стимул разделно събиране и рециклиране.

На 21 Април 2011 г. За Земята заедно с още няколко организации изпрати до Министерството на околната среда и водите становище по предоставения за обществени консултации проект на Закон за управление на отпадъците (ЗУО)[1]. Това е второто становище на За Земята в което се набляга на нуждата от въвеждане на:

  • задължително разделно събиране на битовите отпадъци включително и на биоразградимите
  • 5 степенната йерархия за управление на отпадъците като задължителна
  • амбициозна цел за рециклиране до 2020 г. на минимум 60% от всички битови отпадъци в страната

Въпреки изпратеното от За Земята становище през ноември 2010 г. относно бъдещия ЗУО проекто-законът е доста слаб и почти не отразява направените препоръки. До голяма степен изискванията на рамковата директива са преписани механично с произтичащите от нея неясноти, и законът не внася необходимите пояснения. Законът напротив вкарва множество възможности за различни интерпретации, за нерагламентирана дерогация от йерархията, за избягване на разделното събиране и за налагане на несъразмерни  санкции спрямо гражданите като липсват такива за отговорните лица (кметове) и органи. Не са въведени ясни изисквания и критерии за изготвянето и прилагането на оценка на жизнения цикъл. Като най-съществен порок на закона смятаме даването на законови стимули за изграждането на депа, в ущърб на йерархията и в нарушение на Конституцията и ЗМСМА. Доказано е, че рециклирането създава 36 пъти повече работни места от изгарянето и 6 пъти повече от депонирането [2] въпреки това ЗУО не насърчава достатъчно рециклирането с конкретни текстове.

Ивайло Хлебаров – координатор Нулеви отпадъци в За Земята коментира:

„България не само че ще бъде на опашката през 2020 г. по процент рециклирани битови отпадъци, но и рискува да не изпълни поставените количествени цели, защото продължава да насочва оскъдните европейски средства в регионални депа, а не в развитието на разделното събиране и рециклирането. С всеки изминал ден става по-ясно, че ресурстите трябва да се пестят и колкото се може повече от тях да бъдат възстановявани чрез рециклиране. Не случайно Европа се стреми да стане „рециклиращо общество“, но за съжаление в България се мисли единствено как боклуците да се заровят или изгорят.[3]

[1] Целта на закона е да въведе изискванията на рамковата директива за отпадъците приета през 2008 година, чието отразяване в националното законодателство трябваше да стане най-късно до 12 Декември 2010. България е една от страните, които до момента не са изпълнили това изискване и поради тази причина на 27 Януари 2010 Европейската комисия стартира наказателна процедура

[2] По данни на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ. http://is.gd/cIQ0Y

[3] Проектът за интегрирана система за управлението на отпадъците на София освен депо предвижда и изгарянето на над 1/3 от сегашното количество на битовите отпадъци в циментови пещи или Топлофикация София.

by